/ Видове право

Видове право

Видове право - структурни елементи на правнотосистеми, всяка от които е съвкупност от определени правни норми, регулиращи съществуващите социални отношения. Всички видове са свързани въпреки разликите в значимостта и структурата. Появата на нови видове закони е естествена последица от социално-политическите промени в държавата, тъй като усложняването на съществуващите отношения в обществото изисква създаването на нови правни и социални регулатори.

В системата на правото на Русия, основните клонове на правотоса държавно, административно, гражданско и наказателно право. Въпреки това, съществуват и други еднакво важни видове, които могат да се разглеждат независимо и независимо от горното. Сред тях са данъчното, банковото, митническото, екологичното и др.

В системата на правото се посочва процесуалното и материалното право, което може да се обобщи и с понятието "видове клонове на правото".

Така на клоновете на материалното право е възможно да се носитрудови, конституционни, граждански, трудови и криминални. Те съдържат норми, които укрепват общите принципи на поведение на субектите на правото и се състоят от материални норми. Последният формулира състава на правните взаимоотношения и характеризира задълженията и правата на субектите.

Типовете процесуално право са тези, коитоимат управленски характер и регулират процедурата за прилагане на правата и задълженията. Нормите на процесуалното право определят кръга на субектите, които участват в процеса, изброяват своите задължения и права, определят сроковете за изпълнение на определени процедурни мерки и т.н. Процесуалното право включва гражданско процесуално право, наказателно и арбитражно процесуално право.

Основни видове право и техните характеристики

Конституционното право регулира отношенията,които обикновено възникват за успешното укрепване на конституционния ред, създаването на държавни органи, укрепването на правата и свободите на гражданите, определянето на техния правен статут и други мерки. Преобладаващият метод е методът за фиксиране на съставните елементи. Източници: Конституция, федерални конституционни закони, редица основни федерални закони.

Предметът на административното право есоциалните отношения, възникващи при прилагането на държавното управление. Особеността на този вид закон е, че неговите норми са регулирани в по-голяма степен от дейността на изпълнителната власт. Методи: власт и подчинение, императивно. Източници: Кодекс за административни нарушения, Закони "на оръжие" и "За полицията".

Наказателното право се занимава с връзки с обществеността, свързани с извършването на престъпления. Основният метод е императивният, източникът на наказателното право - наказателния кодекс.

От друга страна, финансовото право регулирапарични отношения, банкови операции, както и събиране на различни такси и данъци. Основният метод е и императивният метод. Основните източници са Данъчният кодекс, Законът за бюджета, Банките и банковите дейности и др.

Предмет на гражданското право - лична собственостили нетърговски отношения, основани на равенство, автономия на волята и независимост на собствеността на техните участници. Методът, който преобладава в този закон, се нарича диспозитивен, а основният източник е Гражданският кодекс. Видовете гражданско право включват различни отрасли от тази посока и зависят от конкретния вид граждански престъпления и методи за тяхното разрешаване.

Други видове право (основно): семейство (субект - лични отношения, които възникват във връзка с родството), труд (отнася се до социални отношения, произтичащи от продажбата на труда), наказателно производство (субект - отношения в наказателното производство) и гражданско процесуално право граждански съдебни спорове).

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар