/ Административни и правни отношения

Административно-правни отношения

Един от типовете правни отношенияса административни, в които един от субектите винаги е орган или длъжностно лице. Те могат да възникнат по инициатива и на двете страни, а желанието на другото не винаги е задължително. Какви са административните отношения, от какво се правят, кои могат да бъдат темата им? Накратко отговорете на тези въпроси.

Концепцията за

Административно-правните отношения са социални отношения, установени от правни норми, които възникват и съществуват във връзка с дейността на изпълнителните органи.

структура

Административните правни отношения се състоят от съдържание, обект и предмети.

Съдържанието включва две страни: юридически (субективни права и задължения) и материал (поведение на субектите). Целта на правните отношения е актът на човека, неговото доброволно поведение.

Темите са:

  • гражданите на Русия;
  • органи на местното самоуправление, държавна администрация (изпълнителна власт), служители на органи;
  • разположени на територията на държавата - Русия - лица без гражданство, граждани на други държави;
  • институции, предприятия, организации.

Удобства

Административно-правни отношения - има всички общи черти и има своите особености на правните отношения. Към тези функции е възможно да се носи следното:

  • една от страните (без неуспех) - длъжностно лице или орган на държавната администрация, изпълнителна власт;
  • Тази страна изпълнява правомощията, предоставени на властите;
  • Повечето спорове се решават административно;
  • Страните по правни отношения не са равни в техния статут.

Видове административни правни отношения

Те са разделени на вътрешни иекстериор. Първите възникват в резултат на вътрешните дейности на държавните органи, длъжностни лица. Последните съществуват във връзка с внедряването на управленски функции. Също така са посочени координацията и подчинението на административните и правните отношения. Последните са отношения, изградени върху авторитарния характер на правната воля на предмета на управлението. С координационните отношения този авторитаризъм отсъства.

Относно правното естество на техните взаимодействияподразделени на вертикални и хоризонтални. Първите са правителствените отношения, при които предметът на управление има пряк контрол над друго лице. При хоризонталните отношения страните са правно и практически равни права.

Административни и правни норми и отношения

Регулирането на отношенията се осъществява откато ги определя в правните норми на различни законодателни актове. В Конституцията се съдържат общи норми, а основният акт в сферата на административните отношения е Кодексът на административните нарушения на Руската федерация. В нормите на административното право точно е определено, между кого трябва да възникнат правни отношения и какви права и задължения ще имат.

Съществуващи права и интереси в администрациятаотношенията могат да бъдат защитени в съда, но най-често решението се взема от едната страна - предмет на управление. Такова лице може да откаже искане, да даде указания, да поиска обяснения, да използва дисциплинарна и административна принуда.

За разлика от гражданските правни отношения, в административното право отговорността не възниква точно пред друг субект, а директно от държавата.

Административно-правните отношения възникват катопоради легитимни и поради незаконни действия. Първият може да включва подаване на жалба срещу действията на изпълнителната власт. Втората - извършване на административно нарушение.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар