/ Източници на конституционно право

Източници на конституционно право

Източниците на науката са комплекс от всичкиматериали, отразяващи процеса на формиране на явления. Те съдържат информация, която изразява естеството и съдържанието на явленията. В съответствие с това източниците на науката за конституционното право са материали, въз основа на които се формира мнение за естеството, същността и основните насоки на развитието на разглеждания сектор. Заедно с това става възможно да се оценят отношенията, регулирани от рамката на тази сфера, тенденциите на тяхното развитие.

Източници на конституционно право вСпоред спецификата на съдържащите се в тях данни, те са разделени на няколко категории. Те включват теоретични и нормативни, резултатите от практическите действия на държавните органи и социологическите изследвания.

Нормативни източници на конституционно правода включват конституцията на страната, основните закони на републиките, уставът на други държавни субекти, закони, други актове, разпоредбите на изпълнителните органи, президентски укази и наредби на бившия СССР, които не противоречат на действащото законодателство.

Разглежданият юридически отрасъл анализираопределените в правилата концепции, сравнява с предходните разпоредби, както и коментари относно използването на съответните правила, формулира нови предложения за подобряване на законодателството.

Съдебните форми на изразяване на норми са основноначините, дефинициите и решенията на Конституционния съд на Русия. В тези документи се извършва анализ на проблемите, които възникват от конституционно установения държавния суверенитет, гражданските права и на човека, за да се гарантира, разделяне, взаимодействие и единство на държавната власт, действителното изпълнение на местната власт, защитата на обществения ред. Решенията на други съдилища също служат като външни форми на изразяване на норми.

Теоретични източници на конституционно правосе представят под формата на творби, концепции на чуждестранни и местни учени. Всяка дисциплина се развива въз основа на предварително формулирани заключения. Тези заключения се използват при извършването на критичен анализ на представените понятия. Освен това, когато се създават определени условия, се прилагат някои заключения, които по някаква причина не са били изпълнени досега.

Подадени са източници на конституционно правопод формата на резултати от социологическите изследвания, имат сравнително кратка история. Изключително трудно е обаче да се получи надеждна информация и да се прогнозират предстоящите събития, без да се използват. В областта на конституционното право социологическите изследвания се използват в различни аспекти. Същевременно тяхното приложение допринася за значително сближаване на въпросната индустрия с политическата наука и социологията.

Подадени са източници на конституционно праворезултати под формата на практически дейности на държавните органи, допринасят за развитието на дисциплината. Промишлеността се развива, разчитайки на практическото прилагане на тези или други норми. Трябва да се отбележи в тази връзка, двойствеността на практическото прилагане на концепциите и конституционното право като наука. Така че, от една страна, на практика поставя конкретни цели, които трябва да решават дисциплината. От друга страна, индустрията може да формулира заключения от практически характер. В тази връзка, на практическия опит на държавата и дейността на нейните органи е важен източник на конституционното право.

На външните форми на изразяване на нормите носи ипублични изявления на държавни ръководители, депутати, както и публикации с подходящо естество в периодичната преса. Провеждането на аналитични изследвания включва проучването на целия комплекс от източници.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар