/ / Конституционно-правни отношения - основа за регулиране на цялото законодателство

Конституционно-правните отношения са основа за регулиране на цялото законодателство

Сред други клонове на правото, конституционнизаема специална позиция. Това се дължи на факта, че той регулира най-важните аспекти на живота на държавите. В специалната литература тя получава името "конституционно-правни отношения".

Относно концепцията за конституционно-правни отношения

В структурата на всички обществени дейности конституционните и правните отношения заемат особено значима позиция. Това зависи от това, какви участници участват в тях и защо те се причисляват към тях.

Така че, субекти. Специфичността им е, че те са разделени на две големи категории. Първата, наречена някои индивидуални учени, се отнася до всички индивиди. Основните участници се считат за граждани, тъй като техните права са най-ясно формулирани в нормите на конституционното законодателство. Но важността на втората подгрупа, а именно не-граждани и квази-граждани, също е важна. Те включват чужденци, лица, които не притежават гражданството на която и да е от страните, и лица с много гражданство (т.е. две или повече).

В разглежданите правни отношения,Втората подгрупа, наричана още "колективни актьори". Съответно държавата се разглежда като водеща тема, нейните органи, обществени организации с нестопанска цел (партии, неправителствени организации и синдикати), органи на местното самоуправление.

В допълнение към специалните теми конституционно-правните отношения също имат уникален предмет. Тази характеристика се обяснява с един прост факт: действията на субектите се отразяват в други области на правото.

За по-голяма яснота дайте пример. Представителите на народа обмислят законодателния акт. В този случай конституционно-правните отношения са изразени в следното:

  1. представителите на народа упражняват суверенитета, предаден им от народа;

  2. депутатите използват правомощията си да установят правна уредба на всяка сфера на правото.

Следователно, конституционно-правни отношенияТова е специален тип социални отношения, в който съставът на субектите, строго ограничаван от конституционните актове и който се развива в социално значими области от живота на страната. И за по-добро разбиране трябва да имате предвид типа им.

Видове правни отношения в областта на конституционното право

По правило повечето юристи извършват тристепенна класификация:

  1. по същество правните норми са съществени (например правният статут на изпълнителната власт) и процедурните (оспорват приетия или действащ акт в конституционен пост);

  2. за срока на действие - постоянни (разпоредби за суверенитета) и временни (решения на временното правителство);

  3. (например правото на свобода на съвестта) и правоприлагането (разпоредби относно прилагането на евентуални санкции в нарушение на разпоредбите на Конституцията).

Такива видове правни отношения в конституционната сфера се считат за класически. Но е възможно да се раздели разглежданото явление и на други основания.

Например, какво съдържание е запълнено с правните отношения. Видовете, съответно, ще бъдат боядисани по следния начин:

  1. юридически отношения, уредени от конституцията. Пример за това е създаването на обща процедура за избор на президент;

  2. правни отношения, подробно описани със специаленконституционното законодателство. Връщайки се към темата, посочена в първия параграф, това са отношенията, които се образуват по отношение на образуването на избирателни комисии, разделянето на страната на областите и т.н.

Т.е. Горната класификация се основава на това кои източници са основа за регулиране. По същия принцип разделението може да бъде представено в зависимост от критерия за състава на предмета и отношението на равенство или подчинение между субектите.

Ето защо конституционните правни взаимоотношения, видовете, описани по-горе, трябва да бъдат разгледани по-подробно, като се включат както класическия подход, така и други.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар