/ Видове източници на закона

Видове източници на закона

Източниците на закона са формите, по коитоюрисдикцията волята на държавата е издигната до ниво на обвързващи норми. Изпълнението на тези граждани се осигурява от държавата на законодателно равнище. Понастоящем най-известни са видовете източници на закона, като например:

- правен обичай;

- правен съдебен прецедент;

- правен акт;

- нормативен договор;

- Доктрини и идеи за правна наука.

Преди всичко, заслужава да се отбележи товазаконодателството в Руската федерация - това е формата на изразяването на закона (или неговия източник) и играе много важна роля в обществения живот. Законодателството включва различни видове източници на закона, както са представени по-горе. Всички тези или други форми на изразяване на правни основи произхождат от основния закон на държавата. Според него се формират всички други норми на правото. Конституцията има най-висока правна сила в сравнение с други актове.

Освен това ще разгледаме подробно всички видове източници на закона:

Правният обичай е най-старият, първиятпреобладаващата форма на закона. Това е неписано правило на поведение, което се е развило с течение на времето в резултат на многократното им използване. Правната практика на държавата се признава като общоприложимо правило. Всеки обичай се формира и придобива сила постепенно, но тъй като обществото се счита за динамично развиваща се система, нови, по-адаптирани към настоящето, идват да заменят остарелите.

Нормативен правен акт, както и другиразлични видове източници на закона (различни от обичайните) имат писмена форма и са в съответствие с Конституцията. Всяко действие може да повлияе на връзките с обществеността, да функционира на територията на цялата страна, да има правна сила, да е част от правната система.

Съдебен правен прецедент. Същността на това е, че решението на съдебната власт във всеки случай се превръща в стандарт (модел) за разрешаване на подобни случаи. Точно като обичай, това се счита за най-старият източник на закона. За прецедента се характеризират множество, казури, гъвкавост, непоследователност. Съществуват няколко условия, при които прецедентът функционира като източник на правото в пълна степен: признаване от държавния апарат, функционираща йерархия на съдебната власт, нормативност и т.н.

Договорът с нормативно съдържание е другизточник на правото. Разликата в него от други подобни документи е, че тя съдържа правила от общ характер, които са задължителни за изпълнение от определен брой лица. За прилагането на договора са необходими фактори като съгласието на всички страни; познаване на волята на страните; възможността за съдържанието му от тези страни. Класификация на правните договори в Русия: административни, конституционни, трудови.

Видове източници на гражданско право

За тях е възможно да се носят всички форми, които изразяватграждански норми. Техните видове: Конституцията, както и гражданското право и други, приети от Федералния закон; различни нормативни актове, които се отнасят до нормите на гражданските правни отношения; ведомствени актове; митнически оборот; международни договори и др.

Видове източници на административно право

Външни форми, изразяващи административни нормии правила, които имат правна сила. Те включват Конституцията на Руската федерация; принципи на международното право; закони, регламентиращи въпроси, свързани с публичната администрация, изпълнителни дейности и др .; правни актове на администрациите на Федерацията; актове на регионални правителствени органи; обществени поръчки и др.

Заслужава да се отбележи, че Конституцията е източникът на всички клонове на правото без изключение. Други видове източници имат влияние само в определени правни отрасли.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар