/ Структура на върховенството на закона

Структура на върховенството на закона

Всяка правна норма е единичнаЦялото, което се формира в резултат на свързването на няколко тясно свързани помежду си части. Структурата на правните норми обикновено включва три основни части, които в правната наука обикновено се определят като хипотеза, разпореждане и санкции.

Освен това нормите на правото разграничават триобщоприето равнище, като гарантира нейната цялост в резултат на определени социални отношения, довели до създаването на правна структура. Това е правно, социологическо и логическо ниво.

Структурата на върховенството на закона в хипотезата се разбираОсновната част от нормата, която описва определени обстоятелства на живота или дейност, в която конкретен правен пъти, което води до прилагането на тази разпоредба. Хипотеза съдържа акцентите на върховенството на закона, като например: място, време, субект и обект са в норма, както и вида на връзката между тях, което води до появата на страните на някои правни отношения. Хипотеза регулира отношенията, определяне на техния обхват и при формулирането им същност.

В този случай се различават няколко вида хипотези,чието разделение зависи от това колко условия за осъществяването на върховенството на закона са описани в него. На тази основа разграничаваме прости (с описание на едно условие) и сложни (с описание на две или повече условия) видове хипотези. Също така, в зависимост от тези взаимоотношения, които свързват хипотезата за конкретна правна норма с житейските обстоятелства, правната наука прави разлика между казуистични и абстрактни хипотези. Първата съдържа описание на някои случаи на реализиране на хипотезата, която може да се осъществи само при определени житейски обстоятелства. Вторият тип хипотеза, абстрактна, предполага описание на генерични, обобщени признаци на условията, в които могат да действат правните норми.

Съгласно понятието за разпореждания структурата на върховенството на законаописва самите взаимоотношения, които възникват между субектите на всеки клон на закона. Той описва прякото правило за поведение, което регулира тези взаимоотношения на юридическите лица. Често разположението на върховенството на закона - е отражение и пълно описание на законосъобразно поведение на субекта в пълно съответствие с националното законодателство.

Санкцията, която всяка нормативна структура имаправа, описва тези или други последици, чието начало води до нарушение (умишлено или не) на разпорежданията. Той може да опише имуществото, моралните, психологическите, физическите и други неблагоприятни последици, които са неизбежната последица от извършеното противозаконно действие, противоречащо на правната норма.

Всички тези части са отражение на правнитениво на правните норми и са от практическо значение за тяхното прилагане. В допълнение към правното ниво има и логично, което също има своите особености.

Логическата структура на правовата държава предполагапод самата себе си възможността за реконструкция на тази норма. Благодарение на логическото ниво на правните норми разкрита цялата съществуваща връзка между законодателните актове, в резултат на което е възможно да се разкрие или закриват липсващите елементи на нормата в други членове на тази или че набор от закони или в правни актове, пряко свързани с конкретното правило. С други думи, логическата част на всяка правна норма ни дава възможност да се говори за единството и взаимосвързаността на всички съществуващи държавни закони и наредби.

По този начин структурата на върховенството на закона е съчетание от части от всяка правна норма, която гарантира нейната релевантност и го прави смислен в системата на правните отношения.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар