/ / Концепции, включени в цената на продажбите

Понятията, включени в цената на продажбите

При себестойността е необходимо да се разберат разходите,насочени към извършване на различни работи, производство на производство или предоставяне на конкретни услуги. Обикновено тази концепция включва разходите, свързани с производството на произведените стоки. Понякога този показател се изчислява, като се вземат предвид търговските и управленските разходи, разпределени за всяка единица продукция.

разходи за продажби

По този начин, себестойността се състои от различни показатели: разходи за заплащане на работниците, амортизация на основните средства и т.н.

Каква е цената на продажбата на продуктите?

Разходите за продажбите са важен показател за финансовите отчети, който е след приходите. Финансовите резултати от продажби включват и други разходи за управление.

Така че, това понятие се основава на разходи,което фирмата носи върху реализацията на произведената продукция. Той включва и транспорт и други услуги на организации отвън. Освен това продадените стоки дават още един показател, представен под формата на себестойността на продадените продукти. Тя се състои от разходите за производство на стоки, продажбата и управлението.

цената на продажбите е

Ето защо всеки предприемач се интересувавъпрос, свързан с това, как можете да изчислите себестойността на продажбите. Формулата, използвана за изчисляване на тази концепция, е както следва: цената на суровините, материалите, компонентите + преките разходи за труд.

Задачите и стойността на управлението на разходите за продажби

Управлението на цената на продажбите е важнопроцес на управление. Тя се влияе от фактори като структурата на продукцията, обема на производството, разпределението на разходите, счетоводството на разходите, качеството на продукта и т.н.

Анализът на производствените разходи е важен критерий, който характеризира икономическата ефективност на производствения процес.

Формула на продажбите

Анализ задачи

Цената на продажбите ви позволява точно да изчислявате не само бъдещата печалба на всяко предприятие, но и да определите каква ще бъде рентабилността на организацията.

Важна роля в анализа на тази концепция играят във финансовия отчет за разходите, тяхното проучване, планиране и контрол.

По този начин анализът на себестойността на продажбите осигурява на финансовия директор на компанията цялата необходима информация, свързана с разходите на предприятието и ръководния персонал.

Освен това този показател ни позволява да идентифицираме възможностите за увеличаване на ефективността на използването на трудови, материални и парични ресурси по време на производството, доставката и маркетинга на продуктите.

Управлението и анализът на този процес се състои от следните етапи:

  • планиране на разходите;
  • контрол на разходите.

Тъй като цената на продажбите е важнамикро- и макро-индикатори, икономистите при изчисляването му отчитат всички разходи на фирмата. В крайна сметка само минималните разходи и максималният приход ще осигурят на компанията висока нетна печалба, което ще направи предприятието изгодно.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар