/ Основни сфери на обществото

Основните сфери на обществото

Сферите на обществото са съвкупност от отношения на устойчива природа между различните социални обекти.

Всяка сфера на обществото сама по себе си включва социалниинституциите, определени видове човешки дейности (например: религиозни, политически или образователни) и установените взаимоотношения между отделните индивиди.

Основните сфери на обществото. видове:

 • социални (народи, народи, класове, възрастови групи и други);
 • икономически (продуктивни отношения и сили);
 • политически (партии, държавни, социално-политически движения);
 • духовност (морал, религия, изкуство, наука и образование).

Социална сфера

Социалната сфера е набор от отношения,предприятия, индустрии и организации, които са свързани и определят нивото и живота на обществото и благосъстоянието му. В тази сфера, на първо място, разчитането на услугите - култура, образование, здравеопазване, физическа култура, социална сигурност, обществено хранене, пътнически транспорт, обществени услуги, комуникации.

Понятието "социална сфера" има различни значения,но всички те са свързани. В социологията - това е сферата на обществото, която включва различни социални общности и тесни връзки между тях. В политическите науки и икономиката - това е набор от индустрии, организации и предприятия, чиято задача е да подобрят стандарта на живот на обществото.

Тази сфера сама по себе си включва различни социални общества и отношенията между тях. Заемайки определена позиция в обществото, човек влиза в различни общности.

Икономическа сфера

Икономическата сфера е набор от отношениямежду хората, появата на която се дължи на създаването и движението на различни материални блага; Това е сферата на обмена, производството, потреблението и разпространението на услуги и стоки. Начинът на производство и разпространение на материалното богатство е основният фактор, който определя особеностите на икономическите отношения.

Основната задача на тази сфера на обществото е да решава такива въпроси като: "Какво, как и за кого да произвежда?" и "как да хармонизираме процесите на потребление и производство?".

Структурата на икономическата сфера на обществото се състои от:

 • производствени сили - труд (хора), инструменти и обекти на трудовия живот;
 • производствени отношения - това е производството на стоки, тяхното разпределение, по-нататъшен обмен или потребление.

Политическа сфера

Политическата сфера е отношението на хората, коитопряко свързани пряко с властите и ангажирани с осигуряването на съвместна сигурност. Могат да бъдат изброени следните елементи от политическата сфера:

 • политически институции и организации - революционни движения, социални групи, председателство, партии, парламентаризъм, гражданство и други;
 • политически комуникации - форми и връзки на взаимодействието между различните участници в политическия процес, техните отношения;
 • политически норми - морални, политически и правни норми, традиции и обичаи;
 • идеология и политическа култура - политически идеи, политическа психология и култура.

Духовна сфера

Духовната сфера е област на нематериални и идеални формации, които включват различни ценности и идеи за религия, морал и изкуство.

Структурата на тази сфера на обществото сама по себе си включва:

 • морал - система от идеали, морални норми, действия и оценки;
 • религия - различни форми на светоглед, които се основават на вяра в Божията сила;
 • изкуство - духовния живот на човека, артистичното възприятие и майсторство на света;
 • образование - процес на образование и възпитание;
 • закон - нормите, които държавата подкрепя.

Всички сфери на обществото са тясно взаимосвързани

Всяка сфера има своя собствена независимост, но в същото време всеки от тях е в тясно взаимодействие с другите. Границите между сферите на обществото са прозрачни и замъглени.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар