/ / Какво е PEST анализ и значението му в съвременния свят?

Какво представлява анализът на PEST и значението му в съвременния свят?

Съвременният бизнес вече е достигналдостатъчно високо ниво на развитие, където е от първостепенно значение да се наблюдават онези фактори, които оказват голямо влияние върху успешното развитие на предприятието. Един от основните методи, които сега се използват от големите предприятия, е анализът PEST. Това е сложен анализ на външни фактори, които оказват влияние върху дейността на стопанските субекти. Самото заглавие съдържа основните области, които се анализират: политика, икономика, общество и технологии (политическо, икономическо, общество, технология - PEST).

Анализът на това ниво се извършва, за да се идентифицираткакто микро и макро фактори, които оказват пряко влияние върху резултатите като текущи операции на компанията и бъдещите перспективи. Трябва да се отбележи, че в структурата на една среда, PEST-анализ идентифицира макрос (който включва анализ на политическия режим, икономиката, науката и технологиите, социално-демографски околната среда и природните фактори) и микросредата (конкуренти, клиенти, доставчици, акционери, синдикати и т.н. ), като първият набор от фактори има по-голямо значение.

Важно е да се обърне внимание на факта, че сред всичкивъншните фактори, които влияят върху дейността на дружеството, трябва да се даде приоритет на политическия фактор, тъй като правителството може пряко да влияе върху икономическата компонента на държавата, прилагайки изкуствено определени норми за поддържане на определен икономически ход. Благодарение на Националната банка, която принадлежи на държавата, правителството променя дисконтовия процент, контролира сумата на парите в обращение, анализира нивото на БВП и т.н. По този начин анализът на PEST на дадено предприятие задължително трябва да включва политическите аспекти на държавата, в която се извършват икономическите дейности. Същото трябва да се има предвид при навлизането на чужди пазари, тъй като липсата на информация в тази област може да доведе до неправилно позициониране на стоките и до намаляване на реалната рентабилност при извършване на бизнес. Трябва също така да знаете данъчното законодателство и съществуващите разпоредби в тази област.

В банковия сектор също се извършваPEST-анализ, който ви позволява да вземете предвид икономическите, социалните и технологичните фактори при изпълнението на стратегическото планиране и развитие на финансовия сектор. Икономическите фактори включват лихвения процент, валутният курс, нивото на инфлация, размерът на парите в обращение, равнището на безработица, цените на енергията, инвестиционната политика и действителния личен доход на населението средно. Освен това PEST анализът на банката включва такива социално-културни фактори като променящите се потребителски предпочитания, начин на живот на различните групи от населението, потребителска активност, демографска структура и мобилност на населението. Технологичните фактори, които са най-бързи и важни от гледна точка на въздействието, също играят важна роля при определянето на обещаващите цели и цели в банковия сектор. Това трябва да включва тенденции в развитието на научноизследователската и развойна дейност, защитата на интелектуалната собственост, разходите за научноизследователска и развойна дейност, появата на нови технологии и електронно оборудване, патентите за нови изобретения и т.н.

PEST анализът е толкова важен за всичкибизнес планиране, което често е единствената възможност да се реагира бързо на променящите се обстоятелства. Ето защо повечето компании и банки в задължителни методи за работа с PEST-анализ, тъй като позволява на предприятието да направи работата по-успешни.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар