/ Социална система

Социална система

Всички социални феномени и процеси притежаватхарактерна вътрешна структура. Най-сложната социална система е обществото и хората действат като нейните елементи. Тяхната социална дейност е продиктувана от индивидуални качества, заемани от социален статус, изпълнени функции, социални ценности и установени от тази система.

Социалната система е представена в следните аспекти:

- много хора, чието съвместно взаимодействие е продиктувано от общите обстоятелства (село, град, трудов колектив, семейство и т.н.);

- социална общност;

- йерархия на статусите и социалните функции,

- социална организация;

- набор от стойности и норми,

- Култура.

Всички аспекти са тясно свързани помежду си. Ето защо можем да кажем, че социалната система е органично единство на три аспекта: култура, социална общност и социална организация.

В социалната общност, социалните процесисе случват точно поради базата - съвкупността от хора с условията на тяхната жизнена дейност (интереси, нужди, образование и т.н.). Социалната общност функционира и се развива на базата на взаимодействието между индивидите и социалните връзки.

На свой ред се изразява социалната комуникациясъвместимост на функционирането на елементите или обектите. Два вида връзки се отличават тук: генетични (структурни, причинно-следствени) и формални (докосвайки само самолетите на знанието).

Социалната комуникация обикновено се разбира като набор отфактори, които определят съвместната дейност на индивидите в отделни, специфични общества, за да постигнат определени цели. Такива връзки обикновено са дълги и не зависят от личните качества. Това са връзките между индивидите и процесите около тях и явленията около тях. Тези връзки водят до нови социални отношения. Така се формира социална система, чието понятие е тясно свързано с понятието "социална структура". Социалната структура разделя обществото на т. Нар. Слоеве (по позиция, по начин на производство). Основните елементи в него са социални общности, класове, групи (социално-териториално, социално-демографско, етническо, професионално).

Социалната система носи сумата от всичкисоциални процеси и явления, които са в облигации и отношения помежду си и създават общ обект на социалната политика. Елементите на тази система формират отделни процеси и явления. Социалната структура навлиза в сферата на явленията на социалната система, съчетаваща два компонента: социална композиция със социални връзки.

Важна цел на обществената политика е даизграждане на система за държавна подкрепа, чиято същност е да субсидира определени категории общества чрез разпределяне на бюджетни средства или използване на извънбюджетни средства.

Системата за социална сигурност (СИ) възниква през 30-те години на миналия век. Първото споменаване за това се появи в САЩ, инициирано от "Закона
по социална сигурност "през ​​1935 г.

Правото на СИ, което е залегнало в Конституцията на Руската федерация, се отразява под формата на набор от законодателни мерки и взаимосвързани организации. Защитата на хората с ниски доходи и хората с увреждания се осъществява в две посоки:

- социално подпомагане;

- Социална сигурност.

JI включва пенсии, обезщетения, професионалниобучение на хора с увреждания с тяхната по-нататъшна работа, медицинска помощ и рехабилитация на хора с увреждания и др. Основата на ефективността на работата е в добре обмислен механизъм за финансиране. Застрахователните фондове, събирани чрез данъци, са източник на социални осигуровки. Освен това се използват бюджетни кредити и бюджетни средства.

Задачата на социалните услуги е да предоставят на нуждаещите се всички форми на социални услуги.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар