/ Управление на околната среда в предприятието, неговите задачи

Управление на околната среда в предприятието, неговите задачи

Екологичното управление в предприятието е редовна дейност, предназначена да намали въздействието на компанията върху околната среда.

Целите на управлението на околната среда са:планиране на екологичните дейности на предприятието и правилното организиране на външни и вътрешни екологични дейности. Освен това функциите на управлението на околната среда са оправдание за специфичната екологична политика на предприятието и оценката на резултатите от неговата екологична дейност. Разработването на система за управление на околната среда на предприятието се основава на управлението на въздействието на предприятието върху околната среда и ефективното използване на ресурсите. Освен това функциите и задачите на управлението на околната среда включват управление на персонала и подобряване на системите за управление и управление на околната среда.

Управление на околната среда в предприятието в широк диапазонразбиране означава управление на влиянието върху природната среда чрез икономически, социални, информационни, административни, технологични фактори, за да се постигне устойчиво развитие на природата и обществото като цяло.

Системата за управление на околната среда в предприятиетотрябва да бъде насочена едновременно към управлението и ефективното използване на природните ресурси, а от друга страна, тя е насочена към анализ на въздействието върху природните и изкуствените обекти върху човека и социалните и демографските процеси.

Управление на околната среда в предприятието нарегионално и междурегионално равнище, следва да гарантират безопасността в зони с висок риск, като например химически заводи, масло - и газопроводи, атомни електроцентрали, производство на енергия, въздушния транспорт, жп. Целите на управлението на околната среда, като част от борбата срещу замърсяването на почвата, въздуха и водата, ефективно използване на водните ресурси, възпроизводство на горските ресурси, намаляване на нарушени земи, рационалното използване на подземните богатства, проблемът на допълнителни източници на енергия, създаване на енергоспестяващи технологии и екологично чисти материали, опазване на редки видове животни и растения, разработване на национални паркове, радиационна безопасност, мелиорациите и т.н.

На отделно, местно ниво,Управление на околната среда в предприятието, предназначени основно за контрол на стриктно спазване на нормите на природен закон, подзаконовите и квоти за околната среда. В допълнение, на проблема с управлението на околната среда на дадена фирма е да се анализира въздействието на производството върху околната среда, осигуряване на съвършенството на модерните технологии в производството в аспекта на намаляване на степента на неговата злополука, технологичен риск, енергоемкост и materialopotrebleniya, токсичност, както и количеството на отпадъците и емисиите.

В допълнение, управлението на околната среда еоптимизация на работата на производствените съоръжения, независимо дали са агротехнически, аграрни, енергийни, транспортни или технически предприятия в дадения регион (град, град). Задачата за управление на околната среда включва и екологизирането на производството, състоящо се в ефективното използване на отпадъците от едно предприятие като ресурс за други индустрии.

Ефективност на управлението на околната средаможе да бъде оценено от нивото на оптимизация на областното планиране за намаляване на вредното въздействие на производствените съоръжения върху населението в региона, както и мерки за навременна рехабилитация на населението от тези въздействия.

Екологичното управление трябва да се въведеопределени ограничения за изграждането и експлоатацията на потенциално опасни отрасли, които могат да имат отрицателно въздействие върху природата и здравето на населението.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар