/ / Начини за подобряване на ефективността на предприятието

Начини за подобряване на ефективността на предприятието

Икономическа ефективност на дейноститепредприятията - един от видовете ефективност на предприятието, той представлява съотношението на получения резултат към изразходваните материали и финансовите ресурси. Този вид ефективност зависи преди всичко от рационалното използване на всички видове ресурси със структурата им. Тези съотношения се дължат основно на спецификата на самата продукция, техническото оборудване, нивото на технологично развитие, организацията на труда и съотношението между интензивни и екстензивни производствени фактори. Състоянието на структурата е силно повлияно от външни фактори като ресурсните пазари, търсенето и предлагането на определен вид ресурс, цените на ресурсите и т.н.

Процесът на измерване на планираните или вечеПолученото ниво на ефективност на предприятието е свързано с дефиниране на критерий и формиране на система от съответни показатели. Показателите за изпълнение на предприятието са разделени на няколко групи:

- общи показатели за изпълнение;

- показатели, отразяващи ефективността на организацията и използването на труда;

- показатели, характеризиращи степента на използване и разпределение на производствените активи;

- показатели, отразяващи ефективността на използването на всички финансови ресурси.

Набор от действия и мерки за растежефективността на производството и икономическата активност на предприятието, наречена начин за подобряване на ефективността на предприятието. Основните начини за подобряване на ефективността на производствените дейности включват намаляване на показателя за интензивност на труда и увеличаване на показателя за производителността на труда. Също така сред основните начини е рационалното и икономичното използване на ресурсите и суровините, намаляването на интензивността на капитала и подобряването на инвестиционните дейности на компанията.

Начини за подобряване на ефективносттапредприятията предполагат въвеждането на научно-техническия прогрес в предприятието, включително революционно преоборудване на производствените активи въз основа на най-новите научни постижения на технологиите и инженерните науки. Такива радикални промени в технологиите, мобилизирането на технически, организационни, социални и икономически фактори значително ще увеличат показателя за производителност.

Начини за подобряване на ефективносттабизнесът предполага използването на икономичен режим. Факторите, спестяващи ресурси, трябва да бъдат решаващи за посрещане на нарастващата нужда от гориво, суровини, материали и енергия.

В допълнение, начини за увеличаване на ефективносттадейностите на предприятието включват дейности за по-добро разпространение и използване на ключовите ресурси и средства на организацията. Много е важно да се използва най-интензивно производствения потенциал на едно предприятие, да се следва ритъмът на производство и да се увеличи максимално натоварването на производственото оборудване. Резултатът от тези дейности ще бъде ускорен темп на растеж на готовите продукти без допълнителни инвестиции и инвестиции.

Важно място за повишаване на ефективносттафункционирането на организацията се заема от организационни и икономически фактори. Необходимо е също така разработването на социална инфраструктура и методи за управление. Необходимо е да се подобрят методите и формите на управление, методите на планиране, стимулите, насърчаването. Специално място в намаляването на дела на разходите на ресурсите и в интензификацията на цялата икономика на организацията принадлежи на мерките за подобряване на качеството на произвежданите за продажба продукти. Нивото на качеството на продукта трябва да бъде основен фактор, който изисква внимателен мониторинг.

Свързани новини


Коментари (0)

Добавете коментар